Kartportal

Kart og POI du laster ned fra denne er gratis, men jeg ser gjerne at du tar deg tid til å støtte en eller flere av disse organisasjonene som jobber aktivt for miljøet i Oslofjorden og Skagerrak:

 
Følgende enheter er kompatible med kartene fra denne siden:


Simrad - NSS Evo2, NSS Evo3, Go
Lowrance - HDS Gen2, HDS Gen3, HDS Carbon, HDS Live, Elite TI og Hook
B&G - Vulcan


Alle temakartene er laget i at5-formatet, atlas versjon 13, og er kompatible med følgende dybdekart:

  • C-Map EN-Y300

  • C-Map Genesis (North Sea)

  • C-Map Genesis (Skagerrak)

  • TC dybdekart (Team Colibri sitt eget dybdekart for Skagerrak)

Dybdekart for nedlasting

Klikk på kartet under for mer informasjon og nedlasting.

Dybdekart Skagerrak

Dette kartet er bygget opp basert på en rekke ulike åpne datakilder. For detaljert beskrivelse av kildedata og metodikk som er benyttet, les eget blogginnlegg.

Dybdekart fra NVE

Disse kartene er bygget opp basert på skannede dybdekart og vektoriserte dybdekoter/dybdepunkt for et utvalg elvestrekninger og innsjøer i NVE sin innsjødatabase.

Temakart for nedlasting

Klikk på kartene under for mer informasjon og nedlasting.
 

BUNNTYPER

Datasettet er hentet fra Norsk Geologisk Undersøkelse sin kartportal og består av over 62 000 datapunkter fra norske fjorder og kystnære områder. 

BUNNSEDIMENTER

Datasettet viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen).

MARINE NATURTYPER

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold.

VERNEOMRÅDER FOR KYSTTORSK

Dette kartet viser forbudssonen for fiske etter kysttorsk fra Telemark til Sverige. Denne gjelder hele året.

GYTEOMRÅDER

Gyteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju av i hovedsak fiskere. 

FISKEPLASSER PASSIVE REDSKAP

Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden.

VASSDRAG

Elvenettverk for hovedvassdragene, slik disse er definert i REGINE og ELVIS. ELVIS er basert på NVEs nasjonale elvenettverks- database.

ARTSDATABANKEN

Her kan du se hvor arter er funnet eller observert. Du kan se hvilke arter som er funnet innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune.

POI (Points Of Interest)


Her finner du diverse POI i gpx-format.

Veiledning for bruk av kart fra denne siden


Klikk her for veiledning i bruk av kart fra denne siden.

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på disse sidene er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Siden administreres av Team Krokodille

Kontakt: atle@teamkrokodille.no