top of page

Det store sjøkartprosjektet del 2 - Temakart

Det begynner å bli en stund siden jeg publiserte et innlegg her som handlet om hvordan jeg har laget meg et eget dybdekart for Skagerrak. Denne jobben ble gjort i løpet av de mørke vintermånedene og parallelt med dette jobbet jeg også med ulike typer temakart som jeg hadde planlagt å bruke sammen med mitt eget dybdekart. Oppsummering av denne jobben kan du se i videoen under her:

Så kom våren, båt- og fiskesesongen startet og kartprosjektet ble lagt på is for en stund. Etter hvert som tiden gikk tilegnet jeg meg også mer kunnskap om muligheter og funksjonalitet ift. bruk av kartene. Litt endring av de opprinnelige planene har det blitt, men kun til det bedre.

Jeg har brukt mye tid på testing av ulike tegneregler/paletter for de ulike kartene samt utprøving av ulike skravurer/mønster på områder kontra ren fargerepresentasjon.

Nå begynner ting å falle litt på plass så det er på tide å ta en gjennomgang av hva jeg har gjort så langt. Som jeg skrev i forrige innlegg i dette kartprosjektet, det å lage et eget dybdekart åpner for endel muligheter, men det er først når man kombinerer dette med ulike temadata at man virkelig kan begynne å høste fruktene av dette arbeidet.


Temakartene er basert på åpne tilgjengelige data som jeg har tilrettelagt for mitt bruk ved hjelp av ulike verktøy, hovedsaklig AutoCAD, FME, Reefmaster og Insight Map Creator (IMC).

Mesteparten av dataene jeg benytter er hentet via samleportalen www.geonorge.no, men noe data er også lastet ned direkte fra kartleverandøren enten det er NGU, Miljødirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet eller andre.

Datasett for bunntyper vist på www.geonorge.no.

Hovedfokuset mitt har vært å kartlegge følgende:

 • Hvor finner jeg de ulike type fiskearter i sjøen

 • Hvor gyter fisken

 • Hvilke områder er fredet

 • Hva slags type havbunn finnes i ulike områder

 • Hva slags type vegetasjon finnes på havbunnen

 • Hvor finner jeg strukturer og skipsvrak på havbunnen

 • Hvor renner det ut elver og bekker i sjøen

Utover dette har jeg også utforsket følgende muligheter for visualisering på kart:

 • Hvor er vannet mest oksygenrikt

 • Hvordan er saltinnholdet i ulike områder

 • Hvordan oppfører havstrømmene seg over tid

 • Hvordan er havtemperaturen i ulike områder

Sistnevnte temaer er ferskvare så jeg har foreløpig ikke funnet en oppdateringsmåte som er dynamisk nok til at det er mulig å legge ut slike kart. Man kan uansett bruke de nettbaserte karttjenestene som leverer slike data for å planlegge turen i forkant.

Eksempel på nettbasert kartjeneste som bl.a. viser melding av havstrømmer.

Fremgangsmåten for produksjon av kartene har i all hovedsak vært ganske lik som for dybdekartet, hovedjobben består i å samle og strukturere dataene. Også her finnes data i ulike formater, jobber du med Reefmaster og Insight Map Creator så er shape definitivt å foretrekke, men noen datasett finner du bare som sosi. I disse tilfellene har jeg brukt FME til konvertering fra sosi til shp.


Den opprinnelige planen min var å lage temakart som skulle benyttes sammen med mitt eget dybdekart. Etterhvert oppdaget jeg imidlertid at det er fullt mulig å lage temakart som kan benyttes sammen med kart fra både www.dybdekart.no, Insight Genesis og ikke minst helt vanlige C-Map kartbrikker.

Dette åpner for litt flere muligheter og man kan få det beste fra begge verdener. Et annet aspekt ved å gjøre det på denne måten er at jeg ønsker å legge kartene mine ut for fri nedlasting for dem som måtte ønske å benytte seg av dem. Hvis temakartene da skulle være knyttet opp mot mitt eget dybdekart så ville jeg også måtte legge dette kartet ut for nedlasting og det er noe jeg i utgangspunktet ikke ønsker. Grunnen er enkel, jeg kan ikke stå inne for, eller være ansvarlig for, innholdet i dybdekartet. Da er det bedre å distribuere temakart som kan brukes på allerede kvalitetssikrede kart og som også i tillegg kan inneholde annen relevant informasjon knyttet til navigasjon (C-Map kartbrikke altså).


Derfor vil kartene jeg legger ut i første omgang kun være kompatible med dybdekart fra Insight Genesis og spesifikt kartbrikken C-Map EN-Y300. Det er dog enkelt for meg å lage temakart for andre kartbrikker fra C-Map også, alt jeg trenger er navnet på kartbrikken.


Videre så ønsket jeg at hvert enkelt karttema skulle kunne slås av og på uavhengig av hverandre. Lager du egne kart i Reefmaster har du ikke denne muligheten, alle karttema blir eksportet til samme kategori på plotteren enten det er "Area", "Line" eller "Point". Jeg har derfor brukt Reefmaster til å importere dataene og sette opp riktig linjetykkelser og farger på de ulike temaene. Istedet for å eksportere direkte ut til at5-formatet har jeg eksportert ut til shape. Da blir hvert enkelt tema en egen shapefil med de attributter jeg trenger for å bearbeide kartet videre i FME og Insight Map Creator.

Skjermdump fra Reefmaster - Endelig fargepalett for bunntyper

Attributtene jeg da endrer er hovedsaklig "MAJ_CAT" og "MIN_CAT". Disse representerer hovedkategori og underkategori, og default fra Reefmaster settes disse til "Nautical" og "Misc". Med dette menes at dersom jeg hadde kjørt ut kartet mitt for bunntyper på denne måten ville det ikke vært mulig å f.eks. se bare områder med sand. Alle bunntyper ville blitt dumpet i underkategorien "Misc" og det eneste som ville skilt de ulike områdene fra hverandre ville vært fargen på de ulike bunntypene.

For dette kartet endrer jeg derfor verdien i attributten "MAJ_CAT" til "Bunntyper" og setter opp et script som endrer verdien til attributten "MIN_CAT" til å tilsvare de ulike bunntypene. Denne jobben kan du gjøre manuelt i Insight Map Creator dersom du ikke har tilgang til FME eller annet verktøy (noe de fleste ikke har), men det vil ta mye lenger tid å gjøre jobben riktig.

Skjermdump fra FME - Shapefil med attributter eksportert fra Reefmaster

En annen attributt som er viktig å endre på er "LAYER". Denne attributten styrer hvilken prioritet temakartet skal ha i forhold til andre kartlag i kartet ditt. Temakart skal i utgangspunktet ligge på topp av kartet over annen informasjon så jeg har valg å sette en høy verdi (1=øverst, 100=underst) på kartene mine. Jeg har dog måttet teste her fordi jeg skal lage flere typer temakart og jeg kan ikke velge samme verdi for alle. Avhengig av hva slags type temakart jeg lager får disse en verdi mellom 1 og 5. Da legger de seg uansett over det meste av annen informasjon i bakgrunnskartet/dybdekartet.


Når alle attributter er endret slik jeg vil ha dem så laster jeg shapefilene inn i IMC, setter opp de ulike innstillingene slik jeg vil ha dem (alle kartene jeg lager er i atlas versjon 13) og skriver ut kartet i at5-format.


Når det gjelder tegneregler/paletter så testet jeg mye forskjellig i vinter. Gikk da etter egne preferanser men fant etterhvert ut at det er vanskelig å finne opp kruttet på nytt.

For noen av temakartene finnes det allerede tegneregler fra kartleverandøren. I de tilfeller hvor dette er tilgjengelig har jeg derfor valgt å følge dette. Jeg har dog ikke benyttet meg av ulike typer "hatch"/skravur på toppen av de ulike fargene, dette rett og slett fordi det ville ført til at jeg måtte lage png-filer for alle typer mulige skravurer for bruk i IMC og det har jeg rett og slett ikke tid og ressurser til.

Dette medfører at f.eks. ulike varianter innenfor samme tema vil ha samme farge og kan kun skilles fra hverandre ved å slå av og på underkategorier på plotteren. Jeg anser likevel dette for å være bagatellmessig og fullt ut til å leve med.


For å få kunne vise temakart for bunntyper må kartet ligge på en minnebrikke i plotteren din. I utgangspunktet vil da alle lagene være påslått automatisk, men om du vil slå av enkelte lag eller slå av hele temakartet gjør du følgende (fremgangsmåte vist på Simrad NSS Evo2, kan variere fra plotter til plotter):

Skjermdump Simrad NSS9 Evo2 - C-Map EN-Y300 kartbrikke uten temakartet vist.
Aktiver menyen og velg "More options".
Velg "Chart options".
Velg "Categories".
Marine bunntyper vil være synlig sammen med de andre kartlagene på kartbrikken.
Ved å utvide kategorien "Marine bunntyper" vil du få tilgang til underkategoriene.
Temakart for marine bunntyper vist over C-Map EN-Y300.

Temakartet for bunntyper er bygd opp av to ulike typer datasett. Ett datasett som viser detaljerte områder i form av polygoner, og et annet datasett som kun har prøveboringer. Boringene var i utgangspunktet vist som punkter, men jeg har endret punktene til å fremstå som en sirkel med en diameter på 50m. Tegneregler for punktene er lik som for polygonene, og du finner dem forøvrig her.


Jeg har opprettet en egen side på bloggen hvor jeg legger ut ferdige kart fortløpende. I forbindelse med dette innlegget har jeg lagt ut tidligere omtalte temakart for marine bunntyper. Foreløpig ligger det en versjon for kartet "Skagerrak" fra Insight Genesis der samt en versjon til kartbrikken "C-Map EN-Y300".

Som en liten bonus har jeg også lagt ut en POI-fil i gpx-format av en rekke skipsvrak i Oslofjorden og Skagerak. Gpx-filen kan importeres i alle typer kartplottere, men den er "hardkodet" til å vise punktene med ikonet "Wreck" (skipsvrak der altså) på Lowrance og Simrad kartplottere.


Du finner nedlastingsiden øverst på siden eller her.

Flere kart kommer til å legges ut her etterhvert som jeg får tid til å produsere dem.


Har du forslag til andre typer temakart jeg bør legge ut eller ønsker temakart til andre C-Map kartbrikker? Ta kontakt så ser vi hva jeg kan få til.


Hilsen Atle

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page